ADVERTÈNCIA LEGAL

El titular d’aquesta web és Rafael Codina Filbà degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona , amb NIF 38792424A , i domiciliada a Mataró, camí fondo, 11, havent inscrit el seu nom de domini en el Registre Mercantil de Barcelona , d’acord amb el que estableix l’art . 9 de la LSSICE .

Queda prohibida la reproducció ja sigui total o parcial , o la transformació de qualsevol dels continguts d’aquesta web , així com el disseny, presentació de continguts , text , imatges , logotips i combinació de colors , sense autorització expressa i prèvia del titular .

Aquesta pàgina utilitza les “cookies ” imprescindibles per als serveis o utilitats que presta , sense remetre informació al servidor. En qualsevol cas, l’usuari pot restringir la utilització a través del navegador .

Les dades de caràcter personal proporcionades seran incorporades a un fitxer propietat de Rafael Codina Filbà , i tractats d’una manera confidencial , segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 . La informació rebuda no serà utilitzada per a cap altre fi , més que el previst en la present Web . Si desitja accedir , cancel · lar o rectificar les seves dades pot posar-se en contacte mitjançant correu electrònic a : rafelcodina@c43crea.com

Rafael Codina Filbà no es fa responsable dels continguts a les webs allotjades , o a les que facilita l’accés, ni de les conseqüències de la utilització de les mateixes.

L’ús i continguts d’aquesta web es regeixen per la legislació espanyola , amb independència de l’entorn legal de l’usuari, i per dirimir qualsevol qüestió o divergència que pogués sorgir, se sotmeten a la Jurisdicció i competència dels Tribunals i Jutjats de la Ciutat de Barcelona.

ADVERTENCIA LEGAL

El titular de la presente Web es Rafael Codina Filbà debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, con N.I.F. 38792424A, y domiciliada en Mataró, camí fondo, 11, habiendo inscrito su nombre de dominio en el Registro Mercantil de Barcelona, a tenor de lo establecido en el art. 9 de la LSSICE.

Queda prohibida la reproducción ya sea total ó parcial, ó la transformación de cualquiera de los contenidos de la presente Web, así como su diseño, presentación de contenidos, texto, imágenes, logotipos y combinación de colores, sin autorización expresa y previa del titular.

Esta página utiliza las “cookies” imprescindibles para los servicios ó utilidades que presta, sin remitir información al servidor. En cualquier caso, el usuario puede restringir su utilización a través del navegador.

Los datos de carácter personal proporcionados serán incorporados a un fichero propiedad de Rafael Codina Filbà, y tratados de una manera confidencial, según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999. La información recibida no será utilizada para ningún otro fin, más que el previsto en la presente Web. Si desea acceder, cancelar ó rectificar sus datos puede ponerse en contacto mediante correo electrónico a: rafelcodina@c43crea.com

Rafael Codina Filbà no se hace responsable de los contenidos en las Webs hospedadas, ó a las que facilita el acceso, ni de las consecuencias de la utilización de las mismas.

El uso y contenidos de la presente Web se rigen por la legislación española, con independencia del entorno legal del usuario, y para dirimir cualquier cuestión o divergencia que pudiera surgir, se someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales y Juzgados de la Ciudad de Barcelona.

LEGAL WARNING

The owner of this website is Rafael Codina Filba duly registered in the Mercantile Registry of Barcelona , NIF 38792424A , and domiciled in Mataró , background cami , 11, having registered its domain name in the Mercantile Registry of Barcelona , under the provisions of art. LSSICE 9 .

Reproduction in whole or in part, or the transformation of any content of this website and its design, layout, content , text, images , logos and color scheme , without prior express permission of the owner .

This page uses “cookies ” essential for utilities or services provided , without sending information to the server. In any case , the user can restrict their use through the browser .

The personal data provided will be included in a file owned by Rafael Codina Filba , and treated in a confidential manner , as set out in Organic Law 15/1999 . The information received will not be used for any other purpose than the provisions of this Website . If you want to access , rectify or cancel your data you can contact by email at : rafelcodina@c43crea.com

Rafael Codina Filba not responsible for the content hosted on sites , or to which facilitates access , or the consequences of using them.

The use and content of this website are governed by Spanish law , regardless of the legal environment of the user, and to settle any question or difference arising is subject to the jurisdiction and competence of the Courts of the City of Barcelona.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies